Holeshot, Framdrev Std, 420, 14, Yamaha 19-21 YZ65