Holeshot, Framdrev, 520, 15, KTM 03-21 450 EXC-F/450 SX-F, 03-17 250 EXC, 18-21 250 EXC TPI/300 EXC TPI, 03-21 250 EXC-F/250 SX-F, 14-19 250 Freeride, 92-21 250 SX, 10-21 350 EXC-F/350 SX-F, 12-19 350 Freeride, 91-16 125 EXC, 91-21 125 SX, 17-19 125 XC-W/