Holeshot, Kopplingsgrepp, KTM 08-21 450 EXC-F, 13-21 450 SX-F, 18-21 250 EXC TPI/300 EXC TPI, 06-17 250 EXC/300 EXC, 06-21 250 EXC-F/250 SX, 07-21 250 SX-F, 12-21 350 EXC-F, 10-21 350 SX-F, 16-21 125 SX/150 SX, 17-19 125 XC-W/150 XC-W, 20-21 150 EXC TPI,