Holeshot, Kopplingsklove, Honda 87-03 CR250R, 87-03 CR125R, 03-07 CR85R, 92-02 CR80R